Disclaimer & Privacy

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MARS-SOLAR of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

MARS-SOLAR levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal MARS-SOLAR de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

MARS-SOLAR kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. MARS-SOLAR geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

MARS-SOLAR kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

MARS-SOLAR verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement ambtshalve bevoegd.

Privacybeleid

MARS-SOLAR verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@marssolar.be en www.marssolar.be/contact.

Verwerkingsdoeleinden

MARS-SOLAR verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking (schrappen of vermelden naargelang het geval)

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met MARS-SOLAR verbonden zijn of met enige andere partner;

MARS-SOLAR garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

      – zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

      – een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@marssolar.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mars Solar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Offertes op maat maken kan alleen wanneer we over een minimale hoeveelheid persoonsgegevens beschikken. Vakspecialisten hebben die nodig om een offerte uit te brengen die geheel afgestemd is op je situatie. Als je MARS-SOLAR of een van haar andere diensten gebruikt, dan gaan we ervanuit dat je dit begrijpt en de verwerking van persoonsgegevens goedkeurt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens die we alleen verzamelen als je een offerte-aanvraag doet

Voor- en achternaam/geslacht: We hechten veel aan persoonlijke dienstverlening. Met een voor- en achternaam maak je het mogelijk voor vakspecialisten om je netjes aan te spreken.

Adres gegevens ,straatnaam, huisnummer, postcode: Vakspecialisten gebruiken adresgegevens om de offerte zo goed mogelijk af te stemmen op je situatie. Ze kunnen nadat ze toestemming aan je hebben gevraagd bijvoorbeeld je woonadres bezoeken om metingen uit te voeren. Of dat gebeurt, is per situatie verschillend.

Ook kunnen vakspecialisten adresgegevens gebruiken om bij de gemeente te controleren op lokale subsidiemogelijkheden.

Telefoonnummer, email-adres: Vakspecialisten zullen in de meeste gevallen telefonisch contact opnemen. Bij geen gehoor sturen ze je een e-mail.

Overige persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch: MARS-SOLAR levert een service door op te treden als tussenpersoon voor consumenten en vakspecialisten.

Om die service aan beide kanten te garanderen, kan MARS-SOLAR extra informatie aan je aanvraag toevoegen die ze per mail of telefonisch van je ontvangt.

Aanvraag specifieke gegevens: Dit zijn gegevens die over jouw woonsituatie gaan en zijn belangrijk voor een effectieve dienstverlening door vakspecialisten.

Gegevens die we verzamelen, ongeacht je een offerte-aanvraag doet

Gegevens over jouw activiteiten op onze website: Door MARS-SOLAR of een van haar websites (zie bovenstaand) te bezoeken, houden we standaard statistieken van het bezoek bij.

Denk daarbij aan de pagina’s die je bekijkt en hoe lang je op de pagina’s blijft.

Deze standaard statistieken geeft MARS-SOLAR een indruk van de aantrekkelijkheid van de website en het gemak waarmee je navigeert naar verschillende pagina’s. Dat is belangrijk om onze dienstverlening beter op jou af te stemmen

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk.

Hyperlinks zijn de digitale paden op het internet waarmee je van A naar B gaat. Wanneer een website (noem het ‘A’) een link (een ‘pad’) van MARS-SOLAR (noem het ‘B’) op zijn website heeft geplaatst, bijvoorbeeld in een blog of nieuwsartikel, en jij op de link klikt, dan bezoek je de website van MARS-SOLAR.

Wij zien dan in onze websitestatistieken dat jouw bezoek afkomstig is van het blog of nieuwsartikel van website A waarin onze link vermeld staat.

Internetbrowser en apparaat type: Bij het ontwerp van een website moet je rekening houden met verschillende apparaten en soorten browsers. Zo verkrijgen we bijvoorbeeld inzicht in langzame laadtijden, foutmeldingen en pagina’s die verkeerd worden ingeladen. Dankzij die informatie kunnen we een goed werkende website houden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marssolar.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

MARS-SOLAR neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MARS-SOLAR bv) tussen zit.

Waarom MARS-SOLAR automatische besluitvorming inzet
MARS-SOLAR heeft zelf een systeem ontwikkeld dat jouw offerte-aanvraag aan de juiste vakmannen koppelt. De koppeling die het systeem maakt, is een voorgestelde koppeling op basis van de gegevens die je in het formulier hebt ingevuld. Dat voorstel wordt altijd daarna door een medewerker van MARS-SOLAR  gecontroleerd voordat de offerte-aanvraag daadwerkelijk verstuurd wordt naar de bedrijven.

Onderliggende logica
Om een zo goed mogelijke koppeling voor een product of dienst te kunnen voorstellen, maakt het systeem gebruik van de door jou ingevulde adresgegevens. Op basis van de afstand van jouw woning tot het bedrijf, worden er bedrijven voorgesteld die de offerte-aanvraag in behandeling zouden kunnen nemen. Op die manier kan MARS-SOLAR jou in contact laten komen met bedrijven uit jouw regio.

Belang
Een automatisch systeem is nodig, omdat handmatig op zoek gaan naar de juiste bedrijven een tijdrovende onderneming is gezien de hoeveelheid aanvragen die we dagelijks verwerken. Het gevolg van een automatisch systeem is dat MARS-SOLAR jou sneller in contact kan brengen met bedrijven, waardoor je ook sneller je offertes kan ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mars Solar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Doordat MARS-SOLAR echter zelf lastig kan inschatten wanneer de dienstverlening stopt, geven wij jou, als gebruiker, alle vrijheid om zelf te bepalen hoe lang MARS-SOLAR jouw gegevens bewaart.

Je sitebezoek bijhouden in Google Analytics

Om de website van MARS-SOLAR te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we een cookie van Google Analytics in je browser (zie hierboven ‘google analytics tracking’). Ook daarin respecteert MARS-SOLAR jouw privacy. Mars Solar heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en anonimiseert de gegevens die naar aanleiding van jouw websitebezoek worden verwerkt in Google Analytics. Het is daardoor onmogelijk om die gegevens naar jou persoonlijk te herleiden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MARS-SOLAR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@marssolar.be.

Dit privacybeleid is geüpdatet op 29 januari 2020

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze website is eigendom van MARS-SOLAR bv
Adres maatschappelijk zetel: Gentsesteenweg 204, 9800 Deinze
Telefoon: 09 286 36 76
E-mail: info@marssolar.be