Skip links

Disclaimer & Privacybeleid

Disclaimer  & Privacybeleid 

 Door de website te bezoeken en te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. 

 Intellectuele eigendomsrechten  

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mars Solar of rechthoudende derden. 

Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. 

Mars Solar levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden in de verstrekte informatie voorkomen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Mars Solar de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Mars Solar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd, aangepast of aangevuld. Mars Solar geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Mars Solar kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Mars Solar verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegd gerecht 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement ambtshalve bevoegd. 

Privacybeleid 

Mars Solar verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met info@marssolar.be  
en www.marssolar.be/contact. 

Verwerkingsdoeleinden 

Mars Solar verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (inclusief klantenadministratie, opvolging van bestellingen/leveringen, facturering, opvolging van solvabiliteit, profilering en het versturen van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Rechtsgrondslag(en) voor de verwerking  
(doorhalen of nader specificeren) 

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

[Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken]. 

Overdracht aan derden 

Indien dit noodzakelijk is om de vermelde doeleinden te bereiken, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met Mars Solar of met een andere partner;  

Mars Solar garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen. 

Bewaringstermijn 

De persoonsgegevens die voor het klantenbeheer worden verwerkt, worden bewaard gedurende de periode die nodig is om aan de wettelijke voorschriften te voldoen (ook op het gebied van de boekhouding).  

Recht op toegang, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan deze (laten) corrigeren indien zij onjuist of onvolledig zijn, laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere onderneming te laten verstrekken. 

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:  

– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of  

– een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@marssolar.be 

Direct marketing 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. 

Klachten 

De Klant heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be). 

Gebruik van “cookies” 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren. 

Geef aan welk type cookies wordt gebruikt en voor welk doel:  

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.  
Voorbeeld: instellingen die de gebruiker tijdens vorige bezoeken aan de site heeft gemaakt, of: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gemaakt. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, bijvoorbeeld een bestaande marketing- of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit beleid, wat verder surfen op de website niet verhindert).  

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. 

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Persoonlijke gegevens die wij verwerken 

Mars Solar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Offertes op maat zijn alleen mogelijk als wij over een minimum aan persoonsgegevens beschikken. Professionele specialisten hebben deze gegevens nodig om een volledig op uw situatie afgestemde offerte uit te brengen. Als u gebruik maakt van Mars Solar of een van haar andere diensten, gaan wij ervan uit dat u dit begrijpt en instemt met de verwerking van persoonsgegevens.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Gegevens die we alleen verzamelen als u een offerte aanvraagt 

Voor- en achternaam/geslacht: Wij hechten veel waarde aan persoonlijke service. Met een voor- en achternaam maakt u het mogelijk dat vakspecialisten u goed kunnen aanspreken.  

Adresgegevens , straatnaam, huisnummer, postcode: Vakspecialisten gebruiken adresgegevens om de offerte zo goed mogelijk op uw situatie af te stemmen. Na toestemming van u te hebben gevraagd, kunnen zij bijvoorbeeld uw huisadres bezoeken om metingen te verrichten. Of dat gebeurt, hangt af van de situatie. 

Professionele specialisten kunnen de adresgegevens ook gebruiken om bij de gemeente na te gaan of er lokale subsidiemogelijkheden zijn.  

Telefoonnummer, e-mailadres: Vakspecialisten nemen in de meeste gevallen telefonisch contact met u op. Bij geen gehoor sturen zij u een e-mail.  

Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch: Mars Solar verleent een dienst door op te treden als tussenpersoon voor consumenten en specialisten. 

Om die service van beide kanten te garanderen, kan Mars Solar extra informatie toevoegen aan uw aanvraag die zij per e-mail of telefoon van u ontvangt.  

  

Specifieke gegevens aanvragen: Dit zijn gegevens over uw leefsituatie en zijn van belang voor een effectieve dienstverlening door specialisten. 

Gegevens die wij verzamelen ongeacht of u een offerte aanvraagt 

Informatie over uw activiteiten op onze website: Bij een bezoek aan  
Mars Solar of een van onze websites (zie hierboven) houden wij standaard statistieken bij van het bezoek.  

Denk hierbij aan de pagina’s die u bekijkt en hoe lang u op de pagina’s blijft.  

Deze standaard statistieken geven Mars Solar een indruk van de aantrekkelijkheid van de website en het gemak waarmee u naar verschillende pagina’s navigeert. Dit is belangrijk om onze diensten beter op u af te stemmen.  

Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk. 

Hyperlinks zijn de digitale paden op internet die je van A naar B brengen. Wanneer een website (noem het ‘A’) een link (een ‘pad’) van Mars Solar (noem het ‘B’) op zijn website heeft geplaatst, bijvoorbeeld in een blog of nieuwsartikel, en je klikt op de link, dan bezoek je de website van Mars Solar.  

Wij zien dan in onze websitestatistieken dat uw bezoek afkomstig is van de blog of het nieuwsartikel van website A die onze link bevat.  

Internetbrowser en apparaattype: Bij het ontwerpen van een website moet je rekening houden met verschillende apparaten en typen browsers. Zo krijgen we inzicht in trage laadtijden, foutmeldingen en verkeerd geladen pagina’s. Dankzij deze informatie kunnen we een goed werkende website houden. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder ouderlijke toestemming worden verzameld. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marssolar.be, dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Mars Solar neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van  
Mars Solar) tussen zit.  

Waarom Mars Solar gebruik maakt van automatische besluitvorming  
Mars Solar heeft een eigen systeem ontwikkeld dat uw offerteaanvraag koppelt aan de juiste professionals. De koppeling die het systeem maakt is een voorstel op basis van de informatie die u in het formulier heeft ingevuld. Dat voorstel wordt altijd gecontroleerd door een medewerker van Mars Solar voordat de offerteaanvraag daadwerkelijk naar de bedrijven wordt verstuurd.  

Onderliggende logica om de best mogelijke link voor een product of dienst voor te stellen, maakt het systeem gebruik van de door u ingevoerde adresgegevens. Op basis van de afstand van uw huis tot het bedrijf worden bedrijven voorgesteld die de offerteaanvraag zouden kunnen behandelen. Zo kan Mars Solar u in contact brengen met bedrijven in uw regio. 

Belangrijk 

Een automatisch systeem is noodzakelijk omdat het handmatig zoeken naar de juiste bedrijven een tijdrovende zaak is gezien de hoeveelheid aanvragen die wij dagelijks verwerken. Het resultaat van een automatisch systeem is dat  
Mars Solar u sneller in contact kan brengen met bedrijven, zodat u ook sneller uw offertes kunt ontvangen. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens  

Mars Solar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Omdat het voor Mars Solar echter moeilijk in te schatten is wanneer de dienstverlening zal stoppen, geven wij u als gebruiker de vrijheid om zelf te bepalen hoe lang  
Mars Solar uw gegevens bewaart. 

Volg uw sitebezoek in Google Analytics 

Om de website van Mars Solar te blijven verbeteren, plaatsen wij een Google Analytics-cookie in uw browser (zie hierboven ‘google analytics tracking’).  
Mars Solar respecteert ook hierbij uw privacy. Mars Solar heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en anonimiseert de gegevens die naar aanleiding van uw websitebezoek in Google Analytics worden verwerkt.  
Het is daarom onmogelijk om die gegevens tot u persoonlijk te herleiden. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Mars Solar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@marssolar.be.  
Dit privacybeleid is bijgewerkt op 29 januari 2020 

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Deze website is eigendom van MARS-SOLAR bv. 

Adres maatschappelijke zetel: Kerkstraat 106, 9050 Gentbrugge 

Telefoon: 09 286 35 76 

E-mail: info@marssolar.be

 

 

 

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE INFORMATIE

 1. Identificatiegegevens van MARS-SOLAR BV, Stapelplein 70 / 002, 9000 Gent / BTW BE0762.575.101 • KBO 0762.575.101 / Hierna genoemd “MARS-SOLAR” of “Verkoper” / U kunt ons bereiken op volgende manieren: T: +32 (0)9 286 35 76 • E: info@marssolar.be • W: https://marssolar.be/.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige die de relatie tussen MARS-SOLAR en de medecontractant (hierna: de “Koper” of de “Klant”) beheersen en vervangen alle eerdere voorwaarden uit het verleden. Tenzij expliciet anders bedongen, komt elke overeenkomst met MARS-SOLAR (hierna: de Verkoper) tot stand onder de hierna vermelde Algemene Voorwaarden en desgevallend de bijzondere voorwaarden vermeld in de laatste offerte of orderbevestiging van de Verkoper. De bijzondere voorwaarden zullen steeds voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden. De algemene en bijzondere voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs in geval van ondertekening door de Verkoper van een contract of enig ander document dat uitgaat van de Koper. Elke afwijking of wijziging van deze clausules zal ongeldig zijn, indien deze niet schriftelijk werd bevestigd of door ons aanvaard werd.

OFFERTES EN BESTELLINGEN

 1. De offertes van de Verkoper vervallen 14 dagen na de offertedatum. De overeenkomst komt definitief tot stand wanneer de Koper schriftelijk te kennen geeft het aanbod te aanvaarden door ondertekening van de offerte. Zo de bestelling na 14 dagen toch nog geplaatst wordt, kan dit tot prijsherziening aanleiding geven in welk geval de Koper kan afzien van de bestelling. Wie een bestelling plaatst via onze website aanvaardt automatisch de Algemene Voorwaarden.
 2. Aanpassingen aan de bestaande elektrische installatie / zekeringskast van de Klant zijn niet inbegrepen indien deze niet conform is aan het AREI. Eventuele aanpassingen aan de bestaande elektrische installatie / zekeringskast zijn steeds ten laste van de Klant. In de offerte is slechts één keuring voorzien. De kosten voor een herkeuring zijn steeds ten laste van de Klant.

LEVERING EN INSTALLATIE

 1. De leverings/installatiedatum of -termijn die wordt opgegeven bij de bestelling is steeds indicatief. Een overschrijding ervan kan nooit een reden zijn voor de Klant om schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst te eisen. De Verkoper doet zijn best om deze termijn na te leven (middelenverbintenis), doch is ook afhankelijk van externe factoren, zoals onder meer uitputting van voorraad bij de toeleverancier, niet-levering of niet-juiste of niet-tijdige levering aan de Verkoper door haar toeleveranciers, tenietgaan van goederen door ongevallen, staking, weersomstandigheden, …. Bij gebrek aan een precieze leveringsdatum of -termijn wordt deze geacht een normale termijn te bedragen, afhankelijk van de leveringstermijn van de fabrikant, zonder dat de Koper enig recht op schadevergoeding, (anticipatieve) ontbinding of prijsvermindering kan laten gelden.
 2. De levering/installatie is voorzien op het op de offerte voorziene adres van de Koper. De Koper draagt alle risico’s m.b.t. de verkochte goederen vanaf het moment van de levering of afhaling van de goederen. Wanneer de Koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten, etc. voor rekening van de Koper.
 3. Eventuele vergunningen dienen tijdig aangevraagd en bekomen te worden door de Koper. Indien er geen vergunning bekomen werd, is het de plicht van de Koper om de Verkoper hiervan onmiddellijk in te lichten. Indien de Koper de installatie laat plaatsen zonder de nodige vergunning(en), draagt de Koper hiervan de volledige verantwoordelijkheid en zal hij de Verkoper dienen te vrijwaren mocht de Verkoper hieromtrent in rechte aangesproken worden of beboet worden. Een redelijke hoeveelheid reserve dakpannen zijn eveneens te voorzien door Koper.
 4. Indien de installatie niet kan gebeuren omdat het dak niet in orde of gebrekkig is, zullen bijkomende kosten aangerekend worden voor een tweede installatie. De Koper is verantwoordelijk voor de staat van het dak. Door het plaatsen van de zonnepanelen aanvaardt de Verkoper de staat van het dak niet.
 5. De Koper dient steeds minimaal drie parkeerplaatsen te voorzien op het ogenblik van de installatie. Indien hiervoor een vergunning dient aangevraagd te worden, is de Koper hiervoor verantwoordelijk. Indien op het ogenblik van de installatie niet geparkeerd kan worden en de installatie hierdoor uitgesteld moet worden, kan de Verkoper de bijkomende kosten hiervoor aanrekenen.

IN ONTVANGSTNAME, AANVAARDING, CONFORMITEIT EN KLACHTEN

 1. De Koper dient alle leveringen van de Verkoper grondig te (laten) controleren bij de in ontvangst name van de goederen. In ontvangst name van de goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding (ingevolge algehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen), worden de geleverde goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 8 dagen na in ontvangst name. De aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken. De Koper kan een klacht niet inroepen om de betaling van de facturen of van de verkoopbonnen op te schorten of uit te stellen. Een klacht geeft de Koper niet automatisch het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
 2. Verborgen gebreken dienen, op straffe van verval uiterlijk binnen 8 dagen na vaststelling van het gebrek ingeval de Koper geen consument is en uiterlijk binnen 2 maanden na vaststelling van het gebrek ingeval de Koper een consument is, schriftelijk ter kennis van de Verkoper te worden gebracht.
 3. Indien er klachten zijn na plaatsing heeft de Koper de plicht deze klacht binnen 8 dagen over te maken aan MARS-SOLAR. De enige manier waarop een klacht kan worden geformuleerd is via info@marssolar.be. Klachten moeten helder en duidelijk worden geformuleerd, zodat wij er alles aan kunnen doen de klachten zo snel mogelijk te verhelpen.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Verkoper is slechts aansprakelijk voor opzettelijke en zware fouten van haar of deze van haar aangestelden. Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen, zal de aansprakelijkheid van de Verkoper:
 • beperkt worden tot het totaalbedrag van de transactie tussen de Verkoper en de Koper (maximumplafond);
 • beperkt worden tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering haar een dekking biedt (de franchise is steeds voor rekening van de Koper);
 • nooit de vergoeding van indirecte schade omvatten (niet-limitatieve opsomming: economische en financiële schade, winstderving, bedrijfsschade en/of stagnatieschade, etc.).
 1. Bij schade waarvoor zowel de Verkoper als derden en/of de Koper (mede) aansprakelijk zijn, is de Verkoper slechts aansprakelijk in de mate haar fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van de Verkoper wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van de Verkoper in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is de Verkoper hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan zijn aansprakelijkheid voor die schade, rekening houdend met de bovengenoemde beperkingen.

GARANTIE

 1. De Verkoper voorziet ten aanzien van consumenten in de wettelijke garantie conform art. 1649bis e.v. B.W. De garantieverbintenis is persoonlijk tegenover de Koper aangegaan. Indien derhalve de Koper de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegen de Koper op garantie beroepen.

PRIJS, FACTURATIE & BETALING

 1. Verhogingen in de productie-, constructie- en bevestigingskosten (lonen, materiaal, grondstoffen, transportkosten, invoerrechten) of prijswijzigingen bij de leveranciers van de Verkoper kunnen steeds tot prijsherziening aanleiding geven. Indien op verzoek van de Koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of -omstandigheden of indien de Koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, behoudt de Verkoper zich het recht voor de extra kosten ten gevolge van deze wijzigingen aan de Koper door te rekenen.
 2. De Koper dient facturen van de Verkoper onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding, wordt de Koper onweerlegbaar geacht een factuur van de Verkoper aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd schriftelijk protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Facturen van de Verkoper zijn betaalbaar zonder korting. Behoudens vermelding van een concrete vervaldag, is de factuur betaalbaar binnen een termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van ontvangst van de factuur door de Koper.
 3. Bij niet-betaling op de vervaldag is de Koper die geen consument is zoals bepaald in het Wetboek Economisch recht (WER) vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zoals voorzien in artikel 5, lid 2 van de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betaalachterstand bij handelstransacties, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van €40 voor de invorderingskosten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het achterstallig bedrag met een minimum van €250.
 4. Bij niet-betaling op de vervaldag is de Koper die een consument is zoals bepaald in het Wetboek Economisch recht vanaf de vervaldatum en na het verzenden van een eerste kosteloze betalingsherinnering cfr. artikel XIX.2, §1 WER een verwijlintrest verschuldigd zoals voorzien in artikel 5, lid 2 van de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betaalachterstand bij handelstransacties meer een forfaitaire schadevergoeding van (i) 20 Euro als het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk is aan 150 euro (ii) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is (iii) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
 5. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d., om welke reden ook (zoals voor contante betaling) worden niet toegestaan. Bij betaalachterstand heeft de Verkoper het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de Koper te schorsen, ook als de wanbetalingen andere contractuele relaties betreft.
 6. Bij niet-betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de tweede aanmaningsbrief kan de Verkoper een aanmaningskost van € 7,50 per aanmaning aanrekenen aan de Koper consument en een dossierkost van € 150 per aanmaning aanrekenen aan de Koper niet-consument.
 7. Alle (verkochte) goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de Koper zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico wegens verlies of beschadiging onmiddellijk op de Koper overgaat vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. De Koper mag goederen die niet integraal betaald zijn niet zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper vervreemden, incorporeren, door bestemming onroerend maken, noch in pand geven of met enig ander recht of zekerheid bezwaren ten gunste van derden. Indien de Koper niet (volledig) betaalde goederen toch verkoopt, wordt de schuldvordering van de Koper op de derde-koper van rechtswege op de Verkoper overgedragen (onverminderd andere rechtsmiddelen die de Verkoper kan laten gelden ten aanzien van de Koper en/of de derde-koper), met dien verstande dat deze cessie de Koper op geen enkele wijze bevrijdt.

OVERMACHT EN IMPREVISIE

 1. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief onmogelijk wordt door omstandigheden die buiten de redelijke controle vallen van de partijen. Als overmacht wordt beschouwd: weersomstandigheden, stakingen, boycot, terrorisme, oorlogen, opstand, molest-, brand- en waterschade, defecten aan machines, sabotage, vandalisme, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan, het niet of niet-tijdig voldoen van de leveranciers of fabrikanten van de Verkoper aan hun verplichtingen, niet-leverbaarheid van goederen en alle gebeurtenissen die zich aan de redelijke controle van de Verkoper onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van de Verkoper, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden. Liquiditeitsproblemen en/of solvabiliteitsproblemen bij de Koper worden nooit aanvaard als een geval van overmacht.
 2. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft elke partij het recht, zonder aansprakelijkheid en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst na verloop van tijd te ontbinden. De Verkoper zal de Koper vanaf de gebeurtenis die overmacht rechtvaardigt ter kennis brengen aan de Koper.
 3. Onder imprevisie wordt verstaan elke verandering van omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst (ernstig) bemoeilijkt of haar disproportionele schade toebrengt. Liquiditeitsproblemen en/of solvabiliteitsproblemen bij de Koper worden nooit aanvaard als een geval van imprevisie.
 4. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst door de Verkoper (ernstig) bemoeilijkt wordt of haar disproportionele schade toebrengt als gevolg van deze imprevisie, heeft de Verkoper het recht de koper te voorzien van alternatieve voorwaarden die een einde maken aan de imprevisie (zonder dat de essentiële kenmerken van de overeenkomst worden gewijzigd).
 5. Indien de imprevisie of overmachtssituatie zich langer dan 3 opeenvolgende maanden voordoet, heeft de Verkoper de keuze om de overeenkomst te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

NIET-UITVOERING, VERBREKING EN HERROEPING

 1. De Verkoper behoudt zich het recht voor haar eigen verbintenissen geheel of ten dele te op te schorten, ingeval de Koper in gebreke blijft zijn/haar verplichtingen tijdig of correct na te komen, en dit tot op het moment dat de Koper volledig voldoet aan diens eigen verbintenissen. De kosten van deze opschorting zullen steeds voor rekening van de Koper zijn, zoals (niet-limitatief) administratieve kosten, opslagkosten, transportkosten, etc.
 2. In geval van verkoop buiten de verkoopruimten, hebbende Koper en de Verkoper het recht om kosteloos binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en dit voor zover de goederen nog niet zijn geplaatst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moeten de partijen elkaar via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Koper kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat als bijlage bij de offerte wordt gevoegd, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Koper de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt de Koper alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door Mars-Solar geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen, van de Verkoper terug. De Verkoper betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Verkoper zal alsdan de goederen op haar kosten bij de Koper afhalen. De Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Indien na deze periode van 14 dagen, en op voorwaarde dat de goederen nog niet zijn geplaatst, de overeenkomst door de Koper wordt geannuleerd is hij een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de totaalprijs verschuldigd. Indien de verkoper na 14 dagen de overeenkomst annuleert is hij eenzelfde schadevergoeding verschuldigd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de Verkoper het recht de goederen aan derden te verkopen. Indien de leveringsdatum op eenzijdig verzoek van de Koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan een maand, dan moet het nog openstaand saldo direct betaald worden en worden bewaringskosten doorgerekend a rato van 1% per maand op de waarde van de goederen. Deze bewaringskosten dienen maandelijks betaald te worden.
 3. In geval van online koop via de website heeft de Koper-consument eveneens recht op een herroepingsrecht van 14 dagen en voor zover de goederen en hun verpakking met alle toebehoren in ongeschonden toestand terugbezorgd worden. De Koper-consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren. Binnen de 14 dagen nadat de Verkoper op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten en waardevermindering) terugbetaald via de betaalmethode die de Klant gebruikte voor zijn aankoop. De Verkoper kan wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen.

SPLITSBAARHEID

 1. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De Verkoper heeft het recht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 1. Naargelang de hoedanigheid van de Koper, zijn enkel rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent en het Vredegerecht eerste kanton Gent bevoegd kennis te nemen van geschillen die tussen de Koper en de Verkoper zouden rijzen. De Verkoper behoudt zich het recht voor te dagvaarden voor de Rechtbank van het domicilie van de Koper. Het Belgische recht is steeds van toepassing op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Verwerking van persoonsgegevens en cookie policy:

De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van MARS-SOLAR. MARS-SOLAR zal alle mogelijke maatregelen nemen om de data die bij het tot stand komen van de overeenkomst via elektronische kanalen worden verzonden zo goed mogelijk te beveiligen. Onze Cookie Policy kan eveneens geraadpleegd worden via de website. De Koper heeft recht tot inzage, informatie en verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

BTW

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW. De BTW (21% of 6%) is steeds ten laste van de Koper. Indien voor leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.
 2. Btw-tarief:
 3. a) Toepassing BTW-tarief 6%: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de Klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.
 4. b) BTW verlegd: Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de Klant geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de Klant ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten (nieuw art. 20, § 3 KB nr. 1).”

 

WIJZIGINGEN AAN DE VOORWAARDEN

 1. MARS SOLAR behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden te wijzigen. Klanten worden vooraf geïnformeerd over dergelijke wijzigingen. Bij een door MARS SOLAR voorgestelde wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst, heeft de Klant het recht om de overeenkomst op te zeggen ten laatste 3 maanden na de kennisgeving, tenzij deze wijzigingen uitsluitend in het voordeel van de Klant zijn, louter administratief van aard zijn en geen negatieve impact hebben op de Klant, rechtstreeks worden opgelegd door of krachtens een wetgeving, of betrekking hebben op een prijsherziening conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden.

Wil je meer weten over onze aanbod zonnepanelen?